Κύπριον Πατερικόν Του Άθωνος

Χρον. Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-9963-9812-9-8
Αρ. Σελίδων: 223

Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου

Ἀπό τά πρωτοχριστιανικά χρόνια, ἀρκετοί εὐσεβεῖς χριστιανοί ἐπέλεξαν ν΄ ἀφοσιωθοῦν ἀποκλειστικά, στήν λατρεία τοῦ Ἑνός καί Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ν΄ ἀγωνισθοῦν ὥστε νά πετύχουν τό ΄΄κατ΄ εἰκόνα καί καθ΄ ὁμοίωσίν ΄΄ καί νά φτάσουν στήν θέωση, δηλαδή τήν ἀναγέννηση, τόν ἁγιασμό τους, μέσα στήν θεϊκή χάρη. ΄΄Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν ΄΄. (Ματθ. 5, 48). Ὅμως, γιά νά τύχει αἴσιας εὐόδωσης ὁ ὑψηλός σκοπός τῆς ἀφοσίωσής τους, προϋποθέτει συνεχεῖς πνευματικούς ἀγῶνες, μέ κυριότερο τήν καλλιέργεια τῆς νοερᾶς ἐργασίας καί τήν ἀδιαφορία γιά κάθε κοσμική μέριμνα.

Ἀπό τήν ἀρχή, οἱ θεμελιωτές καί στυλοβάτες τοῦ μοναχισμοῦ, οἱ δεύτεροι κατά κανόνα μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, ἐπενόησαν τήν ἡσυχίαν. Ἀκολουθώντας τήν ρήση τοῦ Ἰησοῦ, ΄΄ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτῶ, ἀράτω τόν Σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοί,΄΄ ἄφησαν τά σπίτια καί τίς ἐργασίες τους καί πορεύτηκαν στίς ἐρήμους. Στίς ἐρήμους, ἀφοῦ ἡ ἐξάπλωση τοῦ χριστιανισμοῦ, ΄΄ἐν πρώτοις,΄΄ ἄρχισε στά μέρη γύρω ἀπό τήν Ἅγια Γῆ, ὅπου ἡ ἔρημος καί οἱ ἡσυχαστικοί χῶροι ἀφθονοῦν. Στήν ἔρημο ὅπου ἀκούστηκε τό πρῶτο κάλεσμα τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ Ἰωάννου, γιά μετάνοια, ἐξομολόγηση καί βάπτισμα. ΄΄Ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν τοῦ Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους αὐτοῦ.΄΄ Σέ αὐτά τά μέρη ἔφτιαξαν πρόχειρα καταλύματα, μέ ὑλικά πού εἶχαν στήν διάθεσή τους, ὅπως πέτρες, ξύλα, κλαδιά, πηλό ἤ κατοίκησαν σέ σπηλιές ὅπου συνάντησαν τέτοιες. Ἔζησαν ΄΄κατά μόνας΄΄ ἤ καί ΄΄μετά πολλῶν.΄΄ Κατά μόνας ὅταν ἦταν δυνατό καί μετά πολλῶν, ὅταν κρινόταν ἀναγκαῖο. Ἡ πνευματική φήμη ἑνός ἐρημίτη τραβοῦσε κοντά του ὁμάδες ἐραστῶν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πού ἐπεδίωκαν νά ὠφεληθοῦν ἀπό τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί τόν μεστωμένο λόγο του. Ἡ ἄγονη καί ἄκαρπη ἔρημος ἀνέθρεψε κορυφαίους Γεροντάδες, τῶν ὁποίων οἱ πνευματικοί ὁδοδεῖκτες - φωτοδεῖκτες, καθοδηγοῦν ὡς τίς μέρες μας τούς ἀκολουθοῦντες τήν ἐπίπονη καί τεθλιμμένη πορεία, τήν ἄγουσα στόν ποθούμενο Νυμφώνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Οἱ Ἅγιοι Ἀντώνιος, Εὐθύμιος, Μακάριος, Παχώμιος καί δεκάδες ἄλλοι πνευματοφόροι ἀθλητές, ἀποτελοῦν καρπούς τῶν ἐρήμων τῆς Θηβαΐδος, τοῦ Σινᾶ, τοῦ Ἰορδάνη.

Παρόλες τίς διώξεις, τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, μά προπαντός τίς καλοστημένες παγίδες τοῦ καραδοκοῦντος καί μή ἐφησυχάζοντος μισόκαλου καί καλογερομάχου δαίμονος, πού μέ κάθε τρόπο, ἐμποδίζει τήν ΄΄ὡς ἐν οὐρανῶ βασιλείαν Του, νά ἔλθει καί ἐπί τῆς γῆς,΄΄ ὁ μοναχισμός παρουσιάζει μία συνεχόμενη πορεία. Μία πορεία πού ἐπεκτάθηκε καί συνεχίζει νά ἐπεκτείνεται ἀκόμα περισσότερο, σέ ὅλα τά μέρη πού διαδόθηκε καί ἑδραιώθηκε ἡ θρησκεία τοῦ Θεανθρώπου. Στήν Αἴγυπτο, τήν Παλαιστίνη, τήν Μικρά Ἀσία, τήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο. Τό ἴδιο στήν Ρωσία, τήν Σερβία, τήν Ρουμανία, στήν ἄλλη πλευρά τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, στήν Γαλλία, τήν Ἀγγλία καί πρόσφατα, ἐκεῖ, πού κανένας σχεδόν δέν τό περίμενε, τήν ὑπερατλαντική Ἀμερική. ΄΄Ἐν παντί καιρῶ καί τόπω,΄΄ ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου ἀντηχεῖ καί τήν πρέπουσα ὥρα ἀπηχεῖ. ΄΄Πορεύεσθε οὔν καί μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη τῆς γῆς.΄΄ Οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου θά διδάσκουν ἀνά τούς αἰώνας καί εὐλογημένες οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού θά εἶναι ἕτοιμες νά ἐπικαθήσει ἐπάνω τους ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ΄΄ἵνα ποιήσει καρπόν ἑκατονταπλασίονα ΄΄.

Quantity
Product in stock

Price: €15.00

Loading Updating cart...